Kodeks etyczny

Kodeks etyczny amerykańskiego
Krajowego Stowarzyszenia Fotografów Prasowych.

Preambuła

                 Krajowe Stowarzyszenie Fotografów Prasowych, będące organizacją zawodową promującą najwyższe standardy w fotografii prasowej, szanuje prawo każdego człowieka do bycia informowanym o aktualnych wydarzeniach oraz do bycia postrzeganym jako część świata, w którym żyjemy.

                 Jako fotografowie prasowi jesteśmy osobami zaufania publicznego. Naszą misją jest dostarczanie społeczeństwu obrazów przedstawiających najważniejsze wydarzenia oraz różne wizje naszego wspólnego świata. Naszym celem jest wierne i wszechstronne relacjonowanie zdarzeń. Mamy obowiązek dokumentować życie społeczne i utrwalać historię na zdjęciach.

                   Obrazy fotograficzne i filmowe mogą ujawniać prawdę, piętnować nadużycia i zaniedbania, dawać nadzieję i zrozumienie oraz jednoczyć ludzi na całym świecie za pomocą uniwersalnego i powszechnie zrozumiałego języka obrazów. Z drugiej strony, nadmierne wścibstwo fotografa albo manipulowanie obrazami może być krzywdzące dla ludzi.

             Niniejszy dokument został opracowany w celu promowania najwyższych standardów we wszystkich dziedzinach fotografii prasowej oraz zwiększenia zaufania opinii publicznej do przedstawicieli naszego zawodu. Ma również służyć jako narzędzie edukacyjne zarówno dla samych fotografów, jak i dla miłośników fotografii prasowej. W tym celu Krajowe Stowarzyszenie Fotografów Prasowych ustanowiło kodeks etyczny.

 Kodeks etyczny

Fotografowie i osoby zarządzające procesem produkcji informacji wizualnych mają obowiązek:

 1. Zachować dokładność i bezstronność podczas relacjonowania zdarzeń.
 2. Nie poddawać się manipulacji ze strony organizatorów aranżowanych „fotookazji”,
 3. Dbać o kompletność przekazu odpowiedni kontekst fotografii. Unikać stereotypowego przedstawiania określonych osób i grup. Nie uzewnętrzniać na zdjęciach własnych przekonań.
 4. Traktować fotografowane osoby z szacunkiem i godnością. Okazywać szczególne względy i współczucie ludziom dotkniętym różnego rodzaju nieszczęściami. Nie naruszać granic prywatności osób pogrążonych w bólu, chyba że bardzo ważny interes społeczny uzasadnia takie zachowanie.
 5. Podczas fotografowania nie ingerować w sposób świadomy w bieg wydarzeń, nie zmieniać wyglądu sceny i nie szukać możliwości ingerencji.
 6. Dbać o to, by obróbka fotografii nie naruszała integralności obrazu, jego treści ani kontekstu. Nie manipulować obrazami ani nie dodawać do nich dźwięków, które mogłyby wprowadzać odbiorców w błąd albo powodować niewłaściwą interpretację zdarzeń.
 7. Nie płacić informatorom ani fotografowanym osobom ani nie wynagradzać ich w żaden inny sposób za udzielanie informacji i możliwość fotografowania.
 8. Nie przyjmować podarunków, przysług ani pieniędzy od ludzi, którzy chcieliby mieć wpływ na kształt dziennikarskiej relacji.
 9. Nie przeszkadzać świadomie w pracy innym dziennikarzom.
 Fotograf prasowy powinien:
 1. Pilnować, żeby sprawy publiczne były załatwiane w sposób jawny. Bronić prawa dziennikarzy do dostępu do informacji.
 2. Szukać w psychologii, socjologii, naukach politycznych i sztuce inspiracji do tworzenia nowych sposobów patrzenia na świat i prezentowania zdarzeń. Pracować z nieustającym zapałem do rejestrowania aktualnych wydarzeń i wykazywać entuzjazm dla nowoczesnych mediów wizualnych.
 3. Bronić swobodnego i nieograniczonego dostępu do fotografowanych osób, proponować inne rozwiązania w miejsce zbyt powierzchownych lub pospiesznych, dbać o różnorodność punktów widzenia i pokazywać problemy w nietypowych i niepopularnych ujęciach.
 4. Unikać działalności politycznej, społecznej i gospodarczej oraz innych zajęć, które mogłyby ograniczać niezależność dziennikarza albo sprawiać wrażenie, że ją ograniczają.
 5. Zachowywać się dyskretnie i skromnie w kontaktach z fotografowanymi osobami.
 6. Szanować integralność momentów fotograficznych.
 7. Dawać dobry przykład innym dziennikarzom i dbać o zachowanie wysokich standardów sformułowanych w niniejszym kodeksie. W sytuacjach, w których istnieją wątpliwości co do tego, jakie zachowanie jest właściwe, szukać rady u osób przestrzegających najwyższych norm etycznych.
 8. Fotografowie prasowi powinni także nieustannie doskonalić swoje rzemiosło i podnosić standardy etyczne obowiązujące w branży.